lrc wordmark

Matthew 5:1-16

Todd B. Krause and Jonathan Slocum

This page contains a text in Armenian with a modern English translation. This particular text and its translation are extracted from a lesson in the Early Indo-European Online series, where one may find detailed information about this text (see the Table of Contents page for Classical Armenian Online in EIEOL), and general information about the Armenian language and its speakers' culture.

Matthew 5:1-16

1 Եւ տեսեալ զժողովուրդսն ել ի լեառն։ եւ իբրեւ նստաւ անդ՝ մատեան առ նա աշակերտք նորա 2 Եւ բացեալ զբերան իւր ուսուցանէր զնոսա եւ ասէր։ 3 երանի աղքատաց հոգւով, զի նոցա է արքայութիւն երկնից : 4 Երանի սգաւորաց, զի նոքա մխիթարեսցին : 5 Երանի հեզոց, զի նոքա ժառանգեսցեն զերկիր : 6 Երանի որ քաղցեալ ծարաւի իցեն արդարութեան, զի նոքա յագեսցին 7 Երանի ողորմածաց, զի նոքա ողորմութիւն գտցեն 8 Երանի այնոցիկ՝ որ սուրբ են սրտիւք, զի նոքա զԱստուած տեսցեն : 9 Երանի խաղաղարարաց, զի նոքա որդիք Աստուծոյ կոչեսցին : 10 Երանի որ հալածեալ իցեն վասն արդարութեան, զի նոցա է արքայութիւն երկնից : 11 Երանի է ձեզ՝ յորժամ նախատիցեն զձեզ եւ հալածեսցեն, եւ ասիցեն զամենայն բան չար զձէնջ սուտ վասն իմ : 12 Ցնծացէք եւ ուրախ լերուք, զի վարձք ձեր բազում են յերկինս։ զի այսպէս հալածեցին զմարգարէսն որ յառաջ քան զձեզ էին : 13 Դուք էք աղ երկրի։ ապա թէ աղն անհամի ի՞ւ յաղիցի։ ոչ իմիք ազդիցէ այնուհետեւ, բայց եթէ ընկենուլ արտաքս, եւ կոխան լինել ի մարդկանէ : 14 Դուք էք լոյս աշկարհի, ոչ կարէ քաղաք թաքչել՝ որ ի վերայ լերին կայցէ 15 Եւ ոչ լուցանեն ճրագ եւ դնեն ընդ գրուանաւ, այլ ի վերայ աշտանակի, եւ լոյս տայ ամենեցուն որ ի տանն իցեն 16 Այնպէս լուսաւորեսցէ լոյս ձեր առաջի մարդկան, որպէս զի տեսցեն զգործս ձեր բարիս, եւ փառաւորեսցեն զհայր ձեր որ յերկինս է :

Translation

1 And seeing the multitudes, he went up onto a mountain: and when he was set, his disciples came unto him: 2 And he opened his mouth, and taught them, saying, 3 Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven. 4 Blessed are they that mourn: for they shall be comforted. 5 Blessed are the meek: for they shall inherit the earth. 6 Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled. 7 Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. 8 Blessed are the pure in heart: for they shall see God. 9 Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God. 10 Blessed are they which are persecuted for righteouness' sake: for theirs is the kingdom of heaven. 11 Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake. 12 Rejoice, and be exceeding glad: for great is your reward in heaven: for so persecuted they the prophets which were before you. 13 Ye are the salt of the earth: but if the salt has lost its savour, wherewith shall it be salted? it is thenceforth good for nothing, but to be cast out, and to be trodden under foot of men. 14 Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. 15 Neither do men light a candle, and put it under a bushel, but on a candlestick; and it giveth light unto all that are in the house. 16 Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven.

 •   Map
 • Linguistics Research Center

  University of Texas at Austin
  PCL 5.556
  Mailcode S5490
  Austin, Texas 78712
  512-471-4566