lrc wordmark

Yeznik of Kolb's Against the Heresy of Sects, Chapter 12

Todd B. Krause and Jonathan Slocum

This page contains a text in Armenian with a modern English translation. This particular text and its translation are extracted from a lesson in the Early Indo-European Online series, where one may find detailed information about this text (see the Table of Contents page for Classical Armenian Online in EIEOL), and general information about the Armenian language and its speakers' culture.

Yeznik of Kolb's Against the Heresy of Sects, Chapter 12

Արդ եւ զայն եւս հարցանեն։ եթէ չար ինչ չկայր առաջի, ուստի՞ օձն՝ զոր սատանայ կոչէք՝ իմացաւ զհանգամանս չարին : Ասեմք, եթէ սատանայ չար զստունգանելն մարդոյն Աստուծոյ իմացաւ, վասն որոյ զմարդն յայն յօժարեցոյց : Որպէս յորժամ իցէ ոք ուրուք թշնամի, եւ թագուցեալ զթշնամութիւնն՝ գաղտ կամիցի վնասել, եւ չգիտիցէ զհանգամանս վնասակարութեանն, եւ շուրջ եկեալ յածիցի հնարս խնդրել։ ապա գտեալ ժամանակ՝ յորժամ ոք ի բժշկաց թշնամւոյն նորա պատուէր տայցէ յայս ինչ չհպել, եւ յայս նիշ կերակրոց չճաշակել, որով առողջութեանն կարիցէ հասանել, եւ նորա լուեալ՝ վաղվաղակի ի կեղծիս բարեկամութեան կեղծաւորեալ՝ զբժիշկն պարսաւիցէ, եւ զօգտակարսն նմա վնասակարս թելադրեալ կարծեցուցանիցէ, եւ հակառակ պատուէրս հրամանաց բժշկին տայցէ, եւ այնու առնիցէ նմա վնաս։ որ ոչ եթէ յառաջագոյն գիտէր զհանգամանս վնասակարութեանն, այլ ի պատուիրելոյ բժշկին գտեալ հնարս՝ եղեւ վնասակար : Նոյնպէս կարծի եւ զսատանայէ՝ նախանձելն նմա ընդ նախաստեղծ մարդոյ, եւ չգիտել զհանգամանս, վնասակարութեանն։ քանզի ոչ եթէ չար ինչ առաջի կայր՝ ուստի զհանգամանսն մարթ էր առնուլ։ ուսեալ յԱստուծոյ պատուիրանէն՝ որ մարդոյն տուաւ արգելուլ զնա ի ճաշակելոյ ի տնկոյ իմեքէ ի մահաբերէ, զայն յառաջադրեաց մարդոյն։ որ ոչ եթէ անպիտան ինչ ի կերակուրս մարդոյ էր, եւ ոչ բնութեամբ տունկն մահաբեր, եւ վասն այնորիկ ինչ արգելաւ մարդն ի ճաշակելոյ ի նմանէ, այլ անսաստութիւնն եղեւ պատճառ մահուան մարդոյն, իբրեւ յանցաւորի՝ որ անցանիցէ զհրամանաւ հրամանատուի՝ որ նմա կարգեալ իցէ :

Translation

But accordingly they also ask this: "If nothing evil existed before, whence did the serpent, which you call Satan, learn the characteristics of Evil?" We say that Satan understood as evil man's disobedience to God, on account of which he induced man to this. It is like when one would be another's enemy, and having concealed his enmity, he would secretly wish to harm him; yet he would not know the nature of the harm, and having come he would wander around in search of means; then, having found the time when someone among the physicians would give an order to his adversary not to touch this thing, and not to taste such a type of food, by which he could arrive to health; and having heard of it, soon pretending under the guise of friendship, he would blame the healer; and, labelling the useful things as harmful to him, he would persuade him, and he would give directions contrary to the orders of the physician, and by this do him harm; and, if he did not recognize beforehand the nature of the harm, rather having found the cure in the physician's order, it was harmful. Thus it is thought also of Satan, his envying of the first-created man, and his not knowing the nature of the evil-doing; because, though there was no evil before, from which it was possible to recognize its nature, nevertheless having learned from God's commandment -- which was given to man to keep him from partaking of some deadly part of the plant -- he offered to man that which, though it was not a useless bit of food for man, and not by nature a deadly plant, nevertheless on this very count man was prohibited from partaking of this -- rather disobedience was the basis of death for man, as for a criminal who would disobey the dictum of an authority that would restrain him.

 •   Map
 • Linguistics Research Center

  University of Texas at Austin
  PCL 5.556
  Mailcode S5490
  Austin, Texas 78712
  512-471-4566