lrc wordmark

Excerpt from Kushtetuta e Kosovës (The Constitution of Kosovo) (2008)

Brian Joseph, Angelo Costanzo, and Jonathan Slocum

This page contains a text in Albanian with a modern English translation. This particular text and its translation are extracted from a lesson in the Early Indo-European Online series, where one may find detailed information about this text (see the Table of Contents page for Albanian Online in EIEOL), and general information about the Albanian language and its speakers' culture.

Excerpt from the 2008 Constitution of Kosovo

Gjuhë zyrtare në Republikën e Kosovës janë Gjuha Shqipe dhe Gjuha Serbe. Gjuha Turke, Boshnjake dhe ajo Rome kanë statusin e gjuhëve zyrtare në nivel komune ose do të jenë në përdorim zyrtar në cilindo nivel në pajtim me ligj. Flamuri, stema dhe himni janë simbolet shtetërore të Republikës së Kosovës të cilat pasqyrojnë karakterin shumetnik të saj. Pamja, mënyra e përdorimit dhe mbrojtja e flamurit dhe të simboleve të tjera shtetërore rregullohen me ligj. Mënyra e përdorimit dhe e mbrojtjes së simboleve kombëtare rregullohet me ligj. Rendi kushtetues i Republikës së Kosovës bazohet në parimet e lirisë, paqes, demokracisë, barazisë, respektimit të të drejtave dhe lirive të njeriut dhe sundimit të ligjit, mosdiskriminimit, të drejtës së pronës, mbrojtjes e mjedisit, drejtësisë sociale, pluralizmit, ndarjes së pushtetit shtetëror dhe ekonomisë së tregut. Republika e Kosovës siguron barazinë gjinore si vlerë themelore për zhvillimin demokratik të shoqërisë, mundësi të barabarta për pjesëmarrje të femrave dhe meshkujve në jetën politike, ekonomike, sociale, kulturore dhe në fushat të tjera të jetës shoqërore.

Translation

The official languages in the Republic of Kosovo are the Albanian language and the Serbian language. The Turkish, Bosnian, and Romani languages have the status of official languages at the municipal level or will be in official use at all levels in accordance with the law. The flag, the seal and the anthem are the state symbols of the Republic of Kosovo, which reflect its multi-ethnic character. The appearance, the manner of use, and the protection of the flag and other state symbols are regulated by law. The manner of use and the protection of the national symbols are regulated by law. The constitutional order of the Republic of Kosovo is based on the principles of freedom, peace, democracy, equality, respect for human rights and freedoms and the rule of law, non-discrimination, the right to property, the protection of environment, social justice, pluralism, separation of state powers, and a market economy. The Republic of Kosovo ensures gender equality as a fundamental value for the democratic development of the society, providing equal opportunities for both female and male participation in the political, economic, social, cultural and other areas of societal life.

 •   Map
 • Linguistics Research Center

  University of Texas at Austin
  PCL 5.556
  Mailcode S5490
  Austin, Texas 78712
  512-471-4566