lrc wordmark

The Book of Sermons, by Jonas Bretkūnas

Virginija Vasiliauskiene and Jonathan Slocum

This page contains a text in Lithuanian with a modern English translation. This particular text and its translation are extracted from a lesson in the Early Indo-European Online series, where one may find detailed information about this text (see the Table of Contents page for Baltic Online in EIEOL), and general information about the Lithuanian language and its speakers' culture.

the Book of Sermons by Jonas Bretkūnas

Taĩp tataĩ nũ añt añtro sáw ìsch schõs històrios atmiñk, Krìstu zmogumì gìmusi ìsch gimminẽs karãliu, bútent Dówido, nèsa ir̃ tataĩ Diẽwas teipõ bùwa lìkens ir̃ prannẽschens pacziám Karãlui Dówidui bilódams. Èsch tàwa Sékla pãskui tawè prikélsiu, kurì ìsh tàwa kúno turẽs ateĩti, ir̃ tõs karalĩste èsch patwìrtinsiu, beĩ karalĩstes iõ nè bùs gãlo.

Bèt schìcze dĩwu dĩwai irà Marià, kurì dabar̃ sù wiru nè bùwa suwenczawóta, kuriõs wirìschkis nepakrùtina, kurì wíro nezinnóia, kaĩp tà ìsch dárbo Schwentõs Dwãses nieschczià álba sunkì rañdasi ir̃ bernẽli pagim̃da. Tõ sakaũ newíena zmogaũs prõtas negãl, pérmaniti ir̃ ischrakúoti. Marià irà mergà czistà, pir̃m uzgimìmo, patimè uzgimimmè, ir̃ passiliẽkt czistà mergà, põ pagim̃dimo sàwa. Tõ tùr nussistebéti, netiktaĩ zmogùs bèt ir̃ pãtis schwentíeghi Angelaĩ. Nès tataĩ taipaièg bùwa Diẽwo nóras ir̃ wãle, jr̃ teĩp tataĩ per̃ prarãka Esaiõschu búsent bùwa pranẽschdinens, bilódams: Schìtai (kaĩp kadà tar̃tu, dabókes zmogaũ stebùklo dìdzio) Pannà bùs nieschczià álba sunkì ir̃ pagimdĩs Súnu.

Translation

Therefore now in the second (chapter) remember from this story for yourself this, that Christ was born as a man, from his lineage as a king, namely of David, because God had remained (where David was) and prophesized also this to King David himself, saying: I will raise your seed after you, which (seed) shall come from your body and I will confirm the kingdom of this (seed) and there will be no end to this kingdom of his (seed).
But here the miracle of miracles is Mary, who had not married a man yet, whom the man had not touched, who had not known a man, how from the action of the Holy Ghost she becomes pregnant or heavy and bears a child. I say that the mind of not one man can understand or describe this. Mary is a pure virgin before her birth, during her birth and she remains a pure virgin after her giving birth. At this not only man, but even the holy angels themselves have to marvel. Because that also was God's wish and will and through the prophet Isaiah He had prophesied that, saying: Behold (as if He would say, await, oh man, this great miracle) the girl will be pregnant (or heavy) and will bear a son.

 •   Map
 • Linguistics Research Center

  University of Texas at Austin
  PCL 5.556
  Mailcode S5490
  Austin, Texas 78712
  512-471-4566