lrc wordmark

Rigveda II, 42 and X, 58

Karen Thomson and Jonathan Slocum

This page contains a text in Ancient Sanskrit with a modern English translation. This particular text and its translation are extracted from a lesson in the Early Indo-European Online series, where one may find detailed information about this text (see the Table of Contents page for Ancient Sanskrit Online in EIEOL), and general information about the Ancient Sanskrit language and its speakers' culture.

Rigveda II, 42 and X, 58[II, 42] - kánikradaj janúṣam prabruvāṇá
íyarti vā́cam aritéva nā́vam
sumaṅgálaś ca śakune bhávāsi
́ tvā kā́ cid abhibhā́ víśvyā vidat

́ tvā śyená úd vadhīn mā́ suparṇó
́ tvā vidad íṣumān vīró ástā
pítryām ánu pradíśaṃ kánikradat
sumaṅgálo bhadravādī́ vadehá

áva kranda dakṣiṇató gr̥hā́ṇāṃ
sumaṅgálo bhadravādī́ śakunte
́ na stená īśata mā́gháśaṃso
br̥hád vadema vidáthe suvī́rāḥ[X, 58] - yát te yamáṃ vaivasvatám
máno jagā́ma dūrakám
tát ta ā́ vartayāmasi
ihá kṣáyāya jīváse

yát te dívaṃ yát pr̥thivī́
máno jagā́ma dūrakám
tát ta ā́ vartayāmasi
ihá kṣáyāya jīváse

yát te bhū́miṃ cáturbhr̥ṣṭim
máno jagā́ma dūrakám
tát ta ā́ vartayāmasi
ihá kṣáyāya jīváse

yát te cátasraḥ pradíśo
máno jagā́ma dūrakám
tát ta ā́ vartayāmasi
ihá kṣáyāya jīváse

yát te samudrám arṇavám
máno jagā́ma dūrakám
tát ta ā́ vartayāmasi
ihá kṣáyāya jīváse

yát te márīcīḥ praváto
máno jagā́ma dūrakám
tát ta ā́ vartayāmasi
ihá kṣáyāya jīváse

yát te apó yád óṣadhīr
máno jagā́ma dūrakám
tát ta ā́ vartayāmasi
ihá kṣáyāya jīváse

yát te sū́ryaṃ yád uṣásam
máno jagā́ma dūrakám
tát ta ā́ vartayāmasi
ihá kṣáyāya jīváse

yát te párvatān br̥ható
máno jagā́ma dūrakám
tát ta ā́ vartayāmasi
ihá kṣáyāya jīváse

yát te víśvam idáṃ jágan
máno jagā́ma dūrakám
tát ta ā́ vartayāmasi
ihá kṣáyāya jīváse

yát te párāḥ parāváto
máno jagā́ma dūrakám
tát ta ā́ vartayāmasi
ihá kṣáyāya jīváse

yát te bhūtáṃ ca bhávyaṃ ca
máno jagā́ma dūrakám
tát ta ā́ vartayāmasi
ihá kṣáyāya jīváse

Translation

[II, 42]
Calling out repeatedly, proclaiming his kind,
He urges his voice like an oarsman a boat.
O shakuni-bird, if you will bring us luck
Let not any prying light anywhere find you.
Let the eagle not slay you, not the fine-feathered one,
Nor the man bearing arrows, the hunter, find you.
Calling out repeatedly in the direction of the fathers
Bringing luck, speaking good fortune, speak down to us.
Call down from the right side of the houses
Bringing luck, speaking good fortune, dear shakuni-bird;
Let the thief not triumph over us, nor the impious man,
May we, good men, in wisdom speak out loud.
[X, 58]
When your spirit goes
Far away, to Yama son of Vivasvant;
Then we turn it back to you,
Here to dwell, to live.
When your spirit goes
Far way, to the sky, to the earth;
Then we turn it back to you,
Here to dwell, to live.
When your spirit goes
Far away, to the four-cornered land;
Then we turn it back to you,
Here to dwell, to live.
When your spirit goes
Far away, in the four directions;
Then we turn it back to you,
Here to dwell, to live.
When your spirit goes
Far away, to the foaming sea;
Then we turn it back to you,
Here to dwell, to live.
When your spirit goes
Far away, to the gleaming lights of the distant slope;
Then we turn it back to you,
Here to dwell, to live.
When your spirit goes
Far away, to the waters, the plants;
Then we turn it back to you,
Here to dwell, to live.
When your spirit goes
Far away, to the sun, to the dawn;
Then we turn it back to you,
Here to dwell, to live.
When your spirit goes
Far away, to the lofty mountains;
Then we turn it back to you,
Here to dwell, to live.
When your spirit goes
Far away, to all this world;
Then we turn it back to you,
Here to dwell, to live.
When your spirit goes
Far away, to still farther distances;
Then we turn it back to you,
Here to dwell, to live.
When your spirit goes
Far away, to what has been and what is to be;
Then we turn it back to you,
Here to dwell, to live.

 •   Map
 • Linguistics Research Center

  University of Texas at Austin
  PCL 5.556
  Mailcode S5490
  Austin, Texas 78712
  512-471-4566