lrc wordmark

Rigveda V, 42, 13-18

Karen Thomson and Jonathan Slocum

This page contains a text in Ancient Sanskrit with a modern English translation. This particular text and its translation are extracted from a lesson in the Early Indo-European Online series, where one may find detailed information about this text (see the Table of Contents page for Ancient Sanskrit Online in EIEOL), and general information about the Ancient Sanskrit language and its speakers' culture.

Rigveda V, 42, 13-18

prá sū́ mahé suśaraṇā́ya medhā́
gíram bhare návyasīṃ jā́yamānām
yá āhanā́ duhitúr vakṣáṇāsu
rūpā́ minānó ákr̥ṇod idáṃ naḥ

prá suṣṭutí stanáyantaṃ ruvántam
iḷás pátiṃ jaritar nūnám aśyāḥ
yó abdimā́m̐ udanimā́m̐ íyarti
prá vidyútā ródasī ukṣámāṇaḥ

eṣá stómo mā́rutaṃ śárdho áchā
rudrásya sūnū́m̐r yuvanyū́m̐r úd aśyāḥ
́mo rāyé havate mā suastí
úpa stuhi pŕ̥ṣadaśvām̐ ayā́saḥ

praíṣá stómaḥ pr̥thivī́m antárikṣaṃ
vánaspátīm̐r óṣadhī rāyé aśyāḥ
devó-devaḥ suhávo bhūtu máhyam
́ no mātā́ pr̥thivī́ durmataú dhāt

uraú devā anibādhé siyāma

sám aśvínor ávasā nū́tanena
mayobhúvā supráṇītī gamema
ā́ no rayíṃ vahatam ótá vīrā́n
ā́ víśvāni amr̥tā saúbhagāni

Translation

Verily I offer up a wise thought, a newer song being born,
To the great one, the good shelterer,
Who, abundantly productive, in the fertile places of the daughter
Varying the forms made this world for us.
May a fine hymn of praise now reach the roaring thunder-maker,
Lord of refreshment, O singer,
Who goes, storm-clouded, rich in water,
With a lightning flash deluging the two worlds.
This eulogy goes out to the Maruts' troop,
May it reach up to the ever-young sons of Rudra;
Longing for treasure with wellbeing calls to me,
Send praise up to the nimble ones with white-flecked horses.
May this eulogy reach the earth, the atmosphere,
The lords of the forest, the plants, for treasure;
May god after god be easily invoked for me,
Let not Mother Earth place us in disfavour.
We would be in spacious liberty, O gods.
May we partake of the present help of the two horsemen,
Bringing happiness with safe guidance;
Convey to us treasure, bring us strong sons,
Bring us all gifts of fortune, O immortal pair.

 •   Map
 • Linguistics Research Center

  University of Texas at Austin
  PCL 5.556
  Mailcode S5490
  Austin, Texas 78712
  512-471-4566