lrc wordmark

Old Avestan: Yasna 29 (continued)

Scott L. Harvey and Jonathan Slocum

This page contains a text in Avestan with a modern English translation. This particular text and its translation are extracted from a lesson in the Early Indo-European Online series, where one may find detailed information about this text (see the Table of Contents page for Old Iranian Online in EIEOL), and general information about the Avestan language and its speakers' culture.

Old Avestan: Yasna 29 (continued)

6 aṯ ə̄ vaocaṯ ahurō       mazdå vīdvå vafūš vyānayā
nōiṯ aēvā ahū vistō       naēdā ratuš ašāṯ-cīṯ hacā
aṯ zī θwā fšuyantaē-cā       vāstryāi-cā θwōrəštā tatašā

7 tə̄m āzūtōiš ahurō       mąθrəm tašaṯ ašā hazaošō
mazdå gavōi xšvīdəm-cā       hvō urušaēibyō spəntō sāsnayā
kastē vohū manaŋhā       yə̄ ī dāyāṯ ə̄əāvā marətaēibyō

8 aēm mōi idā vistō       yə̄ nə̄ aēvā sāsnå gūšatā
Zaraθuštrō Spitāmō       hvō nə̄ mazdā vaštī ašāi-cā
carəkərəθrā srāvayeŋ́hē       hyaṯ hōi hudəmə̄m dyāi vaxəδrahyā

9 aṯ-cā gə̄uš urvā raostā       yə̄ anaēšəm xšanmə̄nē rādəm
vācim nərəš asūrahyā       yə̄m ā vasəmī īšā-xšaθrīm
kadā yavā hvō aŋhaṯ       yə̄ hōi dadāṯ zastavaṯ avō

10 yūžə̄m aēibyō ahurā       aogō dātā ašā xšaθrəm-cā
avaṯ vohū manaŋhā       yā hušəitīš rāmąm-cā dāṯ
azə̄m-cīṯ ahyā mazdā       θwąm mə̄ŋ́hī paourvīm vaēdəm

11 kudā ašəm vohu-cā       manō xšaθrəm-cā aṯ mā mašā
yūžə̄m mazdā frāxšnənē       mazōi magāi-ā paitī-zānatā
ahurā nū nå avarə̄       ə̄hmā-rātōiš yūšmāvatąm

Translation

6   So the Wise Lord, the Knowing One, speaks the solemn words [inspired] by [his] insight:
    "There is no lord found by even one [among us], nor a paragon in accordance with any Truth.
    Alas, the Fashioner has fashioned you for the benefit of the cattle breeder and the herdsman.
     
7   "The Lord [who is] allied with Truth fashioned the magic formula
          for [procuring] butter and milk for the cow.1
    This Wise (One) is beneficent towards the emaciated in accordance with the teaching.
    Who is there for you who might set these [things] down for mortals by Good Mind?"
     
8   [Good Mind?: There is] this [one] found here for me who alone hears our [holy] teachings --
    Zarathustra Spitama: he wishes to recite [praises] for us and for Truth, O Wise One,
    If I shall give to him sweetness of voice."
     
9   And so the soul of the cow laments: "I who am to accept a powerless provider,
    A weak man's voice which I wish [to be] strong --
    When during my lifetime will he emerge, [the one] who lends to him a helping hand?"
     
10   [Zarathustra:] "O Lord, may you give strength to them2 through Truth,
    And that power, [which comes] through Good Mind, by which one may receive
          comfort and peace.
    For I myself, O Wise One, know You as the Primordial Provider of that."
     
11   [The Cow:] "Where are Truth, Good Mind, and [their] power? Know me,
          through the mortal one,3
    You, O Wise One, in Your concern for the great offering.
    Come down to us now, O Lord, on account of our gift for those like you."

 •   Map
 • Linguistics Research Center

  University of Texas at Austin
  PCL 5.556
  Mailcode S5490
  Austin, Texas 78712
  512-471-4566