lrc wordmark

Koriwn's The History of the Life and Death of the Holy Teacher Mesrop, Books V and VI

Todd B. Krause and Jonathan Slocum

This page contains a text in Armenian with a modern English translation. This particular text and its translation are extracted from a lesson in the Early Indo-European Online series, where one may find detailed information about this text (see the Table of Contents page for Classical Armenian Online in EIEOL), and general information about the Armenian language and its speakers' culture.

Koriwn's The History of the Life and Death of the Holy Teacher Mesrop, Books V and VI

Եւ այնպէս տրտմական հոգովք պաշարեալ եւ թակարդապատեալ եւ անկեալ ի ծուփս խորհրդոց, եթէ որպիսի արդեօք ելս իրացն գտանիցէ : Եւ իբրեւ աւուրս բազումս անդէն ի նմին դեգերէր, յարուցեալ այնուհետեւ հասանէր առ սուրբ Կաթողիկոս Հայոց մեծաց, որոյ անունն ճանաչէր Սահակ, զոր պատրաստական գտանէր, նմին փութոյ հաւանեալ : Եւ միանգամայն յօժարութեամբ գումարեալ հանդերձ աղօթիւք մեծովք առ Աստուած կանխէին, վասն ամենայն ոգւոց քրիստոսաբեր փրկութեանն հասանելոյ։ եւ զայն առնէին աւուրս բազումս : Ապա ելանէր նոցա պարգեւական յամենաբարին Աստուծոյ ժողովել զաշխարհահոգ խորհուրդն երանելի միաբանելոցն, եւ գիրս նշանագրոյ Հայաստան ազգին հասանել։ բազում հարց փորձի եւ քննութեան զանձինս պարապեցուցեալ, եւ բազում աշխատութեանց համբերեալ, ազդ առնէին ապա եւ զկանխագոյն խնդրելին իւրեանց թագաւորին Հայոց, որոյ անուն կոչէր Վռամշապուհ : Յայնժամ պատմէր նոցա արքայն, վասն առն ուրումն ասորւոյ եպիսկոպոսի ազնուականի՝ Դանիէլ անուն կոչեցելոյ, որոյ յանկարծ ուրեմն նշանագիրս աղփաբետաց հայերէն լեզուի : Եւ իբրեւ պատմեցաւ նոցա յարքայէ վասն գրելոյն ի Դանիէլէ, յօժարեցին զարքայ՝ փոյթ առնել վասն պիտոյիցն այնոցիկ : Եւ նա առաքէր զոմն Վահրիճ անուն հրովարտակօք առ այր մի երէց, որոյ անուն Հաբէլ կոչէին։ որ էր մերձաւոր Դանիէլի ասորւոյ եպիսկոպոսի :

Translation

And thus he was caught and surrounded by vile spirits and fell into torrents of thoughts about what sort of escape he might find from those affairs. And when he had spent many days there upon this, he rose up and forthwith approached the holy Catholicos of greater Armenia, whose name was known as Sahak, whom he found willing, having acceded to this concern. And thus inclined, assembled together, they rose up with powerful prayers to God for obtaining Christ-borne salvation for all the souls; and they continued to do this for many days. Then it occurred to them, granted by benevolent God, to collect the patriotic counsel of the blessed monks and to obtain letters of the alphabet for the Armenian people; having devoted themselves to a great examination of experiment and investigation, and having endured great labors, they then made an announcement of their own searching to the king of the Armenians, whose name was called Vramshapuh. Then the king told them about a certain man called Daniel by name, an Assyrian bishop of noble origin, who had elsewhere devised letters of the alphabet for the Armenian language. And when this was related to them by the king about the writing from Daniel, they prompted the king to take care according to their needs. And by decree he sent someone, Vahrich by name, to an elderly man whose name they called Habel, who was an acquaintance of the Assyrian bishop Daniel.

 •   Map
 • Linguistics Research Center

  University of Texas at Austin
  PCL 5.556
  Mailcode S5490
  Austin, Texas 78712
  512-471-4566