lrc wordmark

Moses of Khoren's History, Book II, Chapter 30

Todd B. Krause and Jonathan Slocum

This page contains a text in Armenian with a modern English translation. This particular text and its translation are extracted from a lesson in the Early Indo-European Online series, where one may find detailed information about this text (see the Table of Contents page for Classical Armenian Online in EIEOL), and general information about the Armenian language and its speakers' culture.

Moses of Khoren's History, Book II, Chapter 30

Ընդ այն ժամանակս եկաց ի գործ հազարապետութեան կայսեր ի վերայ Փիւնիկեցւոց եւ Պաղեստինացւոց, Ասորւոց եւ Միջագետաց, Մառինոս որդի Ստորգեայ։ առ որ առաքեաց Աբգարոս երկուս ի գլխաւորաց իւրոց, զՄարիհաբ բդեշխն Աղձնեաց, եւ զՇամշագրամ նահապետ Ապահունեաց տոհմին, եւ զԱնան հաւատարիմ իւր՝ ի քաղաքն Բեթքուբին, զգացուցանել նմա զպատճառս երթալոյն իւրոյ յարեւելս, ցուցանելով նմա զգիր ուխտին՝ որ ընդ Արտաշէս եւ ընդ եղբարս իւր, եւ առնել զնա թիկունս օգնականութեան : Որոց եկեալ գտին զնա յԵլեւթերոյպօլիս : Եւ նորա ընկալեալ զնոսա խաղաղութեամբ եւ մեծարանօք, առնէ պատասխանի Աբգարու։ Մի կասկածէր ի կայսերէ սակս այնր, միայն զի հարկելն լիով փութասցիս : Եւ նոցա դարձեալ անտի, ելին յԵրուսաղէմ տեսանել զՓրկիչն մեր Քրիստոս վասն լրոյ համբաւոց սքանչելագործութեանցն։ որում եւ ականատես եղեալ պատմեցին Աբգարու : Ընդ որ զարմացեալ Աբգարու, հաւատաց ճշմարտապէս իբր արդարեւ որդի Աստուծոյ, եւ ասէ։ Այն զօրութիւնք ոչ մարդոյ են, այլ Աստուծոյ։ զի չիք ոք ի մարդկանէ որ կարէ զմեռեալս յարուցանել, բայց միայն Աստուած : Եւ քանզի ապականեալ էր մարմինն իւր ի չարաչար ցաւոց, որ պատահեցին նմա ի Պարսից աշխարհին յառաջ քան զեաւթն ամ, որ ի մարդկանէ ոչ եղեւ նմա հնար բժշկութեան, ետ տանել նմա թուղթ աղաչանաց, գալ եւ բժշկել զնա ի ցաւոցն

Translation

At that time Marinus, son of Storgius, took the post of the emperor's chiliarch over the Phoenicians and Palestinians, the Syrians and Mesopotamians. And to him Abgar sent two from among his notables, Mar Ihab, the consul of Aghjnik', and Shamshagram, a senior prince of the dynasty of the Apahunis, as well as Anan his confidant, to the city of Bet-Kubin, to inform him of the reasons of his going to the East by showing him the text of the agreement which was between Artashes and his brothers, and to make him an aid of his support. And they, upon arriving, found him in Eleutheropolis. And he, having received them with peace and honor, gave an answer to Abgar: Do not doubt the emperor on account of this, merely that you hasten to pay his tribute off in full. And they, having returned from there, went up to Jerusalem to see our Savior Christ on account of hearing the news of the miracles; and being witness to this, they recounted this to Abgar. Astonished at this, Abgar recognized him truly as son of God, and said: "These marvels are not of man but of God, for there is no one among men who is able to raise the dead, save God alone." And because his own body was corrupted by terrible pains, which had befallen him in the land of the Persians seven years before, and which among men there was not for him a means of curing, he granted to be taken to him a letter of entreaty to come and cure him of his pains....

 •   Map
 • Linguistics Research Center

  University of Texas at Austin
  PCL 5.556
  Mailcode S5490
  Austin, Texas 78712
  512-471-4566